Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

ArtFlowYoga (Y-tunnus: 2622799-1)
Tienhaarantie 4D, 11310 Riihimäki
Puh. 0500 180762

2. Rekisteriasioista vastaava

Kirsi Helstelä
ArtFlowYoga (Y-tunnus: 2622799-1)
Tienhaarantie 4D, 11310 Riihimäki
S-posti: info@artflowyoga.com
Puh. 0500 180762

3. Rekisterin nimi

ArtFlowYogan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten
mukaisesti ArtFlowYogan asiakassuhteiden hoitamiseen. Henkilötietojen käsittelyn
perusteena on joogatunteihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama
toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

ArtFlowYoga käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon ja kehittämiseen,
asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun
kehittämiseen, maksunvalvontaan sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen.
ArtFlowYoga käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimin
tavoin.

Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää
tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi
erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja
toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista.

  • Asiakkaan nimi
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Ostotiedot kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot
  • Markkinointilupa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa
asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa,
asiakastapahtumissa sekä asiakastapaamisissa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ArtFlowYogan yhteistyökumppaneille ja viranomaisille
voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille
lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Lisäksi
rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä tietoja
suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa.
Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueella tai Henkilötietolain
22 §:n tarkoittamissa EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio todennut
tietosuojan tason riittävyyden.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on
rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että
järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat
oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja
jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on
vaitiolovelvollisuus.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja
salasanan syöttämistä. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri
sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja
sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä
tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja
säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa
ja tarvittaessa kirjallisesti. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt
osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen ArtFlowYoga, Kirsi
Helstelä, Tienhaarantie 4D, 11310 Riihimäki.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon omaaloitteisesti
tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli
asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä
toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt
osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen ArtFlowYoga, Kirsi
Helstelä, Tienhaarantie 4D, 11310 Riihimäki.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu
rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä. Markkinointikieltoja (soitto, painettu
suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti) koskevat tietojen korjauspyynnöt osoitetaan
henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen ArtFlowYoga, Kirsi Helstelä,
Tienhaarantie 4D, 11310 Riihimäki.